Post Tensioned Slab

RC ให้บริการระบบโพสเทนชั่น 2 ชนิด

1.พื้นระบบโพสเทนชั่น (Post tensioned Slab)

-เหมาะสำหรับอาคารที่มีช่วงเสา 6 เมตรขึ้นไป

-ก่อสร้างรวดเร็ว 7-14 วันต่อชั้น ติดตั้งแบบง่าย

-บริการครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น และติดตั้ง ณ หน่วยงาน

 

2.ระบบโพสเทนชั่นสำหรับงานคานสะพาน (Multistrand)

-จำหน่ายระบบโพสเทนชั่นสำหรับคานสะพาน อาทิ Anchorage for 7-19 strand,

-บริการดึงลวดอัดแรง ด้วยเครื่องดึงขนาด 250 ตัน

-บริการอัดน้ำปูน

Visitors: 38,434