สร้าง

1.ถ้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมอาคารแล้วให้ปฎิบัติตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ดังนี้

" มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการ
ถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา 17 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา
19 และมาตรา 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม "

2. ตามข้อ 1 (3) แห่ง กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 กำหนดไว้ดังนี้

" ข้อ 1 ให้สิ่งที่สร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

(3) กำแพงกันดินหรือกำแพงกั้นน้ำที่้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่
1.50 เมตรขึ้นไป "

ส่วนที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างพร้อมกันหรือแยกกัน ก็แล้วแต่ เจ้าของอาคารผู้ยื่นขออนุญาต


3.ตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ดังนี้

" มาตรา 12 กฎกระทรวง ที่ออกตาม มตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง "

ป้ายบริการลักษณะกายภาพจะเข้าข่ายเป็นอาคารหรือไม่ ให้พิจารณา ตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ข้อ1(5)

ถ้าเข้าข่ายเป็นอาคาร กรณีป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร ตาม ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ

4.ให้พิจารณาตามนิยาม ของอาคาร ตามมาตรา 4 และกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ส่วนค่าธรรมเนียม ปฎิบัติตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) ฯ

Visitors: 157,487